Grieving Muhuri Muchiri sink Khamisi, dedicate win to fallen Mokua