Former KBC presenter ELIZABETH IRUNGU splashes NAKED BOOTY on Instagram (PHOTOs)