CBK mulls Ksh.100B plan to cushion SMEs against pandemic